Procjena zdravstvenih tehnologija je usporedba novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija s tehnologijom koja se koristi u praksi ili se smatra najboljom mogućom („zlatni standard“) na osnovu kliničke učinkovitosti i sigurnosti, ekonomskih analiza, etičkih, pravnih, socijalnih i organizacijskih načela.
Procjena je multidisciplinarna, stručna, nepristrana, objektivna i transparentna. Objedinjuje načela medicine temeljene na dokazima (engl. Evidence Based Medicine, EBM) i ekonomske  procjene (analiza troška i učinkovitosti, engl. Cost-Effectiveness Analysis, CEA, odnosno analiza troška i probitaka, engl. Cost-Utility Analysis, CUA), uz organizacijska, etička, pravna, i socijalna načela.