2 . Vrijeme čekanja na ekstrakapsularnu ekstrakciju leće

2.1. DEFINICIJA
Broj dana od postavljanja indikacije za kirurški zahvat do zahvata.
 
2.2. ZNAČENJE
Predugo čekanje uzrokuje smanjenu kvalitetu života pacijenta. Na vrijeme čekanja utječe pacijent, izabrani doktor medicine i zdravstveni sustav (dostupnost i kapacitet zdravstvenih ustanova).
 
2.3. BROJNIK
Ukupan broj dana čekanja na ekstrakapsularnu ekstrakciju leće na listi MZSS.
 
2.4. NAZIVNIK 
Ukupan broj pacijenata na listi čekanja za ekstrakapsularnu ekstrakciju leće.
 
2.5. KRITERIJI ISKLJUČENJA
Odlazak u drugu bolničku zdravstvenu ustanovu.
 
2.6. PRILAGODBA/STRATIFIKACIJA
Pacijenti koji prekorače dogovoreni termin zbog vlastite odluke ili komorbiditeta, pacijenti koji su odustali od kirurškog zahvata.
 
2.7. IZVOR PODATAKA
Lista čekanja pri MZSS i medicinska dokumentacija bolničke zdravstvene ustanove.
 
2.8. DIMENZIJA KVALITETE
Učinkovitost, sigurnost, dostupnost.
 
2.9. POŽELJNA RAZINA
Smanjiti broj dana čekanja za najmanje 25 %.
 
2.10. PRIMJEDBE
Nema.
 
2.11. LITERATURA
1. Basti S, Garg P, Reddy MK. Posterior Capsule Dehiscence During Phacoemulsification and Manual Extracapsular Cataract Extraction: Comparison of Outcomes. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2003; 29:532-536. 
2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Nacionalna lista čekanja. Dostupno na URL adresi: http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/nacionalna_lista_cekanja.

Nositelj zdravstvene djelatnosti : 
Bolničke zdravstvene ustanove
Trgovačko društvo