Stavovi djelatnika u zdravstvu prema akreditaciji: Sustavni pregled literature

Cilj studije bio je sustavni pregled literature koja se odnosi na stavove djelatnika u zdravstvu prema akreditaciji. Sustavnim pretraživanjem četiri baze podataka (Medline, Embase, Healthstar i Cinhal) pronađeno je 17 studija koje su evaluirale stavove djelatnika u zdravstvu prema akreditaciji.

Više je istraživanja pokazalo da su djelatnici u zdravstvu skeptični prema akreditaciji zbog bojazni od utjecaja na kvalitetu zdravstvene usluge. Postojala je i zabrinutost u svezi troškova akreditacije, osobito u zemljama u razvoju. Dodaje se i potreba edukacije, posebno liječnika, o mogućim koristima akreditacije. Također, neophodno je provesti strogu, neovisnu analizu isplativosti akreditacije zdravstvenih sustava.

IZVOR: Alkhenizan A, Shaw C. The attitude of health care professionals towards accreditation: A systematic review of the literature. J Family Community Med. 2012 May-Aug; 19(2): 74–80

Dostupno na : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410183/

 

Utjecaj akreditacije na kvalitetu zdravstvene skrbi: Sustavni pregled literature

Cilj studije bio je procijeniti utjecaj akreditacijskih programa na kvalitetu zdravstvenih usluga. Naime, postoje čvrsti dokazi da akreditacijski programi poboljšavaju usluge zdravstvene skrbi. Također, postoje značajni dokazi da akreditacijski programi poboljšavaju kliničke ishode širokog spektra kliničkih stanja.

Akreditacijske programe mora se podržati kao alat za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi.

IZVOR:  Alkhenizan A, Shaw C. Impact of Accreditation on the Quality of Healthcare Services: A System Review of the Literature. Ann Saudi Med. 2011 Jul-Aug; 31(4): 407–416.

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156520/

 

Dizajn za istraživanje akreditacije zdravstvenog sektora

Akreditacija kao međunarodna pojava, prisutna je u različitim industrijama, a podrazumijeva ispitivanje niza procesa i varijabli unutar organizacije. Usprkos mnogim tvrdnjama o prednostima akreditacije, empirijskih dokaza trenutno nema. Važno je istraživanje utjecaja akreditacije na individualni ili organizacijski učinak. Postoji mnogo različitih sustava akreditacije. Na međunarodnoj razini, predloženo istraživanje bilo bi visoko relevantno za bazu vezanu uz saznanja o akreditaciji, primjenjivoj preko različitih industrija i organizacija.

Ovaj predloženi istraživački projekt osmišljen je kao odgovor na pitanje koje su ACHS (Australian Council on Healthcare Standards), korisnici akreditacijskih usluga, te javni i privatni utemeljitelji zdravstvenog sustava godinama postavljali o vjerodostnojnosti, pouzdanosti i isplativosti akreditacije.

Rezultati ovakvog istraživanja imaju za cilj rasvijetliti, moguće i izazvati, uvriježena uvjerenja i uspostavljene postupke akreditacijskih tijela. Važno je razumjeti, primjerice, koje su organizacijske karakteristike pozitivno povezane s učinkom, te da li uključivanje korisnika usluga kao partnera u planiranju, razvoju politika i procjena može poboljšati rezultate.

Također, procjena čimbenika koji pridonose pouzdanosti i razumijevanju  o tome kako stavovi i ponašanja vanjskih ocjenitelja doprinose učinkovitom sustavu utjecat će na njihov izbor i obuku.

IZVOR: Braithwaite J i sur. A prospective, multi-method, multi-disciplinary, multi-level, collaborative, social-organisational design for researching health sector accreditation. BMC Health Services Research 2006, 6:113  doi:10.1186/1472-6963-6-113

Dostupno na: www.biomedcentral.com/1472-6963/6/113

 

Programi kvalitete, akreditacija i certifikacija u Švicarskoj 

U Švicarskoj su pružatelji zdravstvenih usluga i zdravstvena osiguranja zakonski obvezni ugovoriti kvalitetu zdravstvene skrbi. Zakonski propisi ne navode izrijekom sadržaj i oblik ugovora o kvaliteti između pružatelja usluga i platitelja troškova. Pronalaženje odgovarajućih praktičnih rješenja odgovornost je uključenih strana.

U ovom se radu proučava i raspravlja šest različitih mogućih inicijativa vezanih uz kvalitetu. To uključuje inicijative za stvaranje nezavisnih certifikacija ili inspekcija za zdravstvene organizacije akreditirane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela.

Za sada, postoji samo jedan utemeljeni standardizirani sustav s jasnim zahtjevima. Ovaj akreditacijski i certifikacijski model prilagodba je International Standard Organization  (ISO), ali do sada nije bio često korišten u javnoj domeni. Svaki od pet preostalih pristupa češće se koriste, ali nijedan za sada ne vodi k potpunoj certifikaciji s vanjskim pregledom istovrsnika, uključujući medicinski ishod.

U zaključku se navodi da predstoji još dosta posla oko harmonizacije, te se treba dogovoriti jasne zahtjeve specifične za pojedine grane. Uporaba i valjanost shema vanjskog pregleda istovrsnika mogu također tražiti daljnju procjenu i poboljšanje kako bi se postigli ciljevi zdravstvenih sustava u budućnosti. 

IZVOR: J.Schilling, R.Cranovsky, R.Straub: Quality programmes, accreditation and certification in Switzerland. Int J Qual Health Care. 2001 Apr;13(2):157-61.

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11430667

 

Jačanje organizacijskih postignuća istraživanjem o akreditaciji – okvir za 12 povezanih istraživanja: protokol ACCREDIT projekta

Projekt akreditacije planiran je kao odgovor na pitanje koje godinama postavljaju partneri, korisnici akreditacijskih usluga, upravljačka tijela (npr. ACSQHC-Australian Commission on Safety and Quality in Health Care ; CEC-Clinical Excellence Commission) te javni i privatni utemeljitelji zdravstvenih usluga, a u svezi pitanja korisnosti, pouzdanosti i učinkovitosti troškova akreditacije.

Rezultati istraživanja nadovezuju se na otprije poznato, ispunjavaju mnoge istraživačke propuste, te predlažu mjere poboljšanja akreditacije, njezine transparentnosti i vjerodostojnosti, kao i ocjenjivanje i procese uspostave standarda.

IZVOR: Braithwaite J i sur., Strengthening organizational performance through accreditation research-a framework for twelve interrelated studies: The ACCREDIT project study protocol. BMC Res Notes. 2011; 4: 390. Published online 2011 Oct 9.

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199265

 

Pristup dionika akreditaciji bolnica u Indiji

Akreditacija se preporučuje kao mehanizam osiguravanja kvalitete privatnog zdravstvenog sektora u zemljama niskog dohotka, posebice tamo gdje postoji slab regulatorni sustav. Istraživanje je provedeno u Mumbai (Bombaj), Indija, u razdoblju 1997.-1998. godine, kako bi se potaknulo glavne dionike na upoznavanje s akreditacijom i mogućim modelom.

Pokazana je visoka razina podrške za klasične značajke: dobrovoljno sudjelovanje, zadani standardi za ocjenu rada bolnica, periodične vanjske ocjene od strane zdravstvenih djelatnika (ocjenitelja) i upoznavanje s mjerama koje osiguravaju kvalitetu kako bi se pomoglo bolnicama da zadovolje standarde. Vlasnici bolnica, stručna tijela i vladini dužnosnici uvidjeli su potencijal akreditacije, no ne na jednak način. Prednosti akreditacije mogle bi osigurati  konkurentsku prednost na tržištu za vlasnike i zdravstvene djelatnike, a s druge strane pak, vladini dužnosnici računaju da bi akreditacija mogla povećati njihov utjecaj na neregulirano privatno tržište. Područja neslaganja su se povećala, pa su tako primjerice vlasnici bolnica bili suprotstavljeni vladi ili trećoj strani koja financira, imajući dominantnu ulogu u pokretanju akreditacijskog sustava. Rastuća snaga lobija koji predstavlja korisnike zdravstvene skrbi u Mumbaiju je dodatni razlog zašto bi to bilo pogodno mjesto za pilotiranje takvog sustava.

Najveća zapreka za uvođenje akreditacije siromašnoj sredini, kao što je Indija, su mogućnosti financiranja.

IZVOR:  Nandraj S, Khot A, Menon S, Brugha RA. Stakeholder approach towards hospital accreditation in India. Health Policy Plan. 2001 Dec;16 Suppl 2:70-9.

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11772992

 

Istraživanje akreditacije zdravstvenog sustava:  Sustavni pregled

Cilj studije bio je pokazati i analizirati istraživanje o akreditaciji i akreditacijskim procesima. Za potrebe ovog članka pretraženo je i analizirano 66 studija. Rezultati, koji procjenjuju utjecaj i učinkovitost akreditacije, svrstani su u 10 kategorija: stavovi struka prema akreditaciji, promicanje promjena, utjecaj na organizacije, financijski utjecaj, kvaliteta, procjena programa, stavovi pacijenata ili zadovoljstvo pacijenata, javno objavljivanje i profesionalni razvoj te problemi s kojima se susreću ocjenitelji.

Akreditacije u zdravstvenoj skrbi teže stvaranju dokaza, kako bi se učvrstilo razumijevanje akreditacije. Analiza studije otkriva složenu sliku. U dvije kategorije zabilježeni su dosljedni rezultati, a to su promicanje promjena i profesionalni razvoj. Nedosljedni rezultati su pronađeni u pet kategorija: stavovi profesija prema akreditaciji, utjecaj na organizacije, financijski učinak, kvaliteta i procjena programa. Za preostale tri kategorije – ankete korisnika ili zadovoljstvo pacijenata, objavljivanje i ocjene -   nije bilo dovoljno studija za donošenje zaključka.

Ovo istraživanje identificiralo je brojne nacionalne zdravstvene akreditacijske organizacije angažirane u istraživačkim aktivnostima.

IZVOR:  Greenfield D, Braithwaite J. Health sector accreditation research: a systematic review. Int J Qual Health Care. 2008 Jun; 20(3):172-83

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339666

 

Evaluacija kao kritični čimbenik uspjeha u akreditacijama lokalnih javnozdravstvenih programa

Članak iznosi različite pristupe koji su korišteni kod evaluacije akreditacijskih sustava i ilustrira složenost provođenja evaluacije, kako bi se informiralo zdravstveni sustav na lokalnoj razini. U članku se navodi kako postoji nada da će se obavijestiti Istraživački akreditacijski Program o relevantnim iskustvima koja uključuju akreditaciju i uspjeh procesa procjene, posebice evaluacije, budući da se o tome raspravlja kao o nacionalnom dobrovoljnom modelu. Pritom je prikazano iskustvo svake države. Kako bi se dodatno istražila ta pitanja razgovaralo se sa ocjeniteljima svake države s ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o različitim evaluacijskim strategijama i korištenim pristupima. Na temelju razgovora autori predviđaju nekoliko cjelokupnih tema, koje sugeriraju da je evaluacija ključni alat i čimbenik uspjeha za procjenu učinka ili akreditacijskih programa.

IZVOR: Tremain B i sur. Evaluation as a critical factor of success in local public health accreditation programs. J Public Health Manag Pract. 2007 Jul-Aug;13(4):404-9.

Dostupno na: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17563630