Sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju osigurati da svaki pacijent može ostvariti svoja prava prilikom korištenja zdravstvene zaštite, i provoditi sve potrebne mjere za zaštitu tih prava u skladu s važećim propisima. Zdravstvena ustanova mora unaprijed obavijestiti, kad god je moguće, svakog pacijenta i/ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika o pravima pacijenta tijekom pružanja zdravstvene zaštite. Pisani popis ovih prava mora biti dostavljen ili dostupan pacijentu i/ili obitelji. On mora uključivati politiku i postupke koji se odnose na sljedeće:

 1. Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
 2. Pravo na obaviještenost
 3. Odbijanje primitka obavijesti
 4. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
 5. Zaštitu pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
 6. Zaštitu pacijenata nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
 7. Zahvate ne ljudskom genomu
 8. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
 9. Pravo na povjerljivost
 10. Pravo na održavanje osobnih kontakata
 11. Pravo na samovoljno napuštanje ustanove
 12. Pravo na privatnost
 13. Pravo na naknadu štete

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite.